Vykdomos programos

VIDAUS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS TYRIMO „ASMENYBĖS BRANDA“ REZULTATAI 

Ikimokyklinio ugdymo programa „Salduvės takeliu…“, 2018-07-09 pritarta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio Salduvė direktoriaus 2018-09-10 įsakymu Nr. K-21.

Ugdymas organizuojamas projektiniu metodu. Programos turinys siejamas su tėvų ir vaikų poreikių tenkinimu ir skirstomas pagal kompetencijas:

 • sveikatos saugojimas ir stiprinimas bei kūno kultūra;
 • žaidimas: kūrybiniai, didaktiniai, tradiciniai žaidimai;
 • komunikacija ir gimtoji kalba;
 • meninė veikla: dailė, muzika, dramatizacija;
 • pažintinė-tiriamoji veikla: savivoka, sociokultūrinis supratingumas, aplinkos daiktų bei reiškinių ir gamtos pažinimas;
 • darbinė veikla.

Grupių erdvė suskirstyta į veiklos kampelius. Tai specialiai įrengta vieta grupėje, užimanti ribotą erdvę su patogiai joje išdėstytomis priemonėmis, vaikų žaidimams ir darbeliams. Tokie kampeliai sudaro vaikams sąlygas rinktis veiklą: judrią, triukšmingą, individualią. Veiklos kampeliuose tenkinamas vaikų smalsumas, savo iniciatyva jie stebi, bando, patiria ir sužino. Programa grindžiama ikimokyklinio ugdymo principais:

HUMANIŠKUMO PRINCIPAS – gerbti vaiką kaip asmenybę, užtikrinti jo teisę gyventi ir elgtis pagal prigimtį ir asmeninę patirtį.

TĘSTINUMO PRINCIPAS – šiuolaikinių ugdymo sąlygų plėtojimas. Ugdymą būtina sieti su ugdymo filosofija ir šiuolaikinėmis ugdymo teorijomis, bei visuomenės individualybių bendrija. Vengti pedagoginio autoritariškumo, neslopinti vaiko individualumo.

LYGIŲ GALIMYBIŲ PRINCIPAS – laiduoja visiems lygias galimybes. Sudaryti vienodas sąlygas vaikų ugdymuisi, nekreipiant dėmesio į konfesinę (bažnytinę) priklausomybę, šeimos kultūrą, papročius, neigiamą visuomenės požiūrį į įvairių visuomenės sluoksnių ydas. Realizuoti individualias vaiko galimybes esant informacijos gausai ir sparčiai vystantis naujoms technologijoms, panaudojant visas galimybes, bei artimiausia aplinką. Padėti suvokti kintančią visuomenę.

DEMOKRATIŠKUMO PRINCIPAS – primena, kad vaikystė netaisoma. Pedagogas turėtų atsisakyti nuolatinių pamokymų. Pamokymus keisti dialogu, pavyzdžiu. Vaiko elgesį pripažinti kaip savaiminę vertybę.

INTEGRALUMO PRINCIPAS – padeda suvokti grožį kaip vertybę. Ugdyti teigiamą požiūrį į meno, gamtos ir žmogaus vertybes. Socialinį jautrumą ugdyti per supančią aplinką ir kultūros paveldą. Vaiko empatiją (susitapatinimą) sieti su supančia aplinka ir ją tausoti.

PARTNERYSTĖS SU ŠEIMA PRINCIPAS – pozityvi pedagogo, vaiko ir šeimos sąveika. Šeima yra aktyvus ugdymosi proceso dalyvis, partneris.

INDIVIDUALIZAVIMO PRINCIPAS – vaikai ugdomi atsižvelgiant į individualias savybes, patirtį, poreikius, ugdymosi šeimoje tradicijas. Stebima ir fiksuojama vaiko daroma pažanga, numatoma tolimesnė ugdymo(si) pažanga.

TIKSLAS – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės tendencijas. ugdyti asmenybes dorines normas ir vertybes sudarant sąlygas mokėjimui mokytis, tautos tradicijos ir tolimesniam ugdymo(si) procesui skleisti.

Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Pedagogai atsižvelgdami į kiekvieno vaiko ir vaikų ugdymosi poreikius lanksčiai taiko bendrąją programą. Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį bei metodus. Į bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą integruojama priešmokyklinio ugdymo priemonė OPA-PA ir mokymo priemonė „Katino dienos“. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Sąlyginai išskiriamos 5 ugdytinos kompetencijos:

 • Socialinė kompetencija
  Vaikas geba domėtis kitais, nusiteikti laikytis susitarimų. Sėkmę garantuoja geri socialiniai gebėjimai – užmegzti ryšį, susidraugauti, spręsti nesutarimus, suvokia kai kuriuos socialinius ir kultūros reiškinius, gimtinę, tėvynę.
 • Sveikatos saugojimo kompetencija
  Įgyja supratimą apie tai, kas sveika, o kas žalinga sveikatai, kaip augti sveikam, stipriam, atspariam nepalankioms aplinkybėms, aiškinasi, tyrinėja eksperimentuodamas ir priimdamas sveikatą stiprinančius sprendimus, išmėgindamas kuo įvairesnius judėjimo būdus ir miklindamas rankas, žaisdamas ir mokydamasis sugyventi su bendraamžiais.
 • Pažinimo kompetencija
  Vaikai domisi viskuo, kad yra aplink, bando samprotauti – atlikti loginius veiksmus pirmyn, grupuoja daiktus pagal vien` išorės požymį, pagal situaciją, paskirtį. Taiko įvairiausius pasaulio pažinimo būdus – stebėjimą, klausinėjimą, eksperimentavimą, modeliavimą, informacijos paiešką.
 • Komunikavimo kompetencija
  Ši kompetencija reiškiasi visose vaiko gyvenimo srityse: atrandant ir pažįstant save ir pasaulį, bendraujant ir būnant greta su kitais, suvokiant gamtos ir žmogaus sukurtą grožį. Vaikas pradeda domėtis skaitymu ir rašymu, atsiranda polinkis į knygą.
 • Meninė kompetencija
  Kompetencija apima šias meninės raiškos ir kultūros pažinimo sritis: dailę, muziką, teatrą, šokį. Įgyjamas gebėjimas pajausti, įsivaizduoti, kurti, grožėtis, tai vaiko atvirumas estetiniams įspūdžiams, vaiką supančios aplinkos bei meno kūrinių grožiui. Visa tai turi nelygstamą ugdomąją vertę ir yra nepaprastai svarbios vaiko intelekto raidai, jo meninių, pažintinių, komunikacinių bei socialinių gebėjimų sklaidai.

Ugdymo proceso organizavimas
Lopšelyje-darželyje „Salduvė“ vaikai nuolat įgyja praktinės patirties, gilina žiniais pagal poreikius: apie sveikatos suvokimą, saugojimą ir stiprinimą, Lietuvių liaudies papročius, tradicines šventes, ugdome vaikų meilę knygai.

Vykdomos individualios programos

Parengta ir įgyvendinama sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos versmė“ 2016-2020 m. Programa integruota į lopšelio-darželio programos „Salduvės takeliu…“ ugdymo turinį.

Programos tikslai:

 • Stiprinti ugdytinių dvasinę ir fizinę sveikatą.
 • Skatinti palaikyti vaikų norą judėti.
 • Sveiką gyvenseną įtvirtinti įstaigos bendruomenės ir tėvų tarpe.

Vaikų sveikatos stiprinimui sukurtos palankios sąlygos:

 • Materialinės (sporto salė, medicinos ir logopedo kabinetai).
 • Pedagoginės (iniciatyvūs vadovai, kūrybingi pedagogai, logopedė, soc. pedagogė, bendrosios praktikos slaugytoja).
 • Higieninės (švari, saugi vidaus ir išorės aplinka).

Nuo 2003 m. lopšelis-darželis „Salduvė“ priimtas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, o 2008 m. balandžio 29 d., išduotas pažymėjimas registracijos Nr. 16, kuriame teigiama, kad  lopšelis-darželis „Salduvė“ pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla“, kuris galioja iki 2013 metų.  Esame asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. Įstaigoje sustiprinta vaikų sveikatingumo programa.

Įstaigos bendruomenės nariai turi patirties dalyvaujant ir laimint miesto bei šalies projektuose.

2008 m. laimėtas Šiaulių miesto Aplinkosaugos skyriaus projektas „Mažytė istorija…“. Laimėtos lėšos – 450 Lt. Projekto rezultatas – metodinis leidinys ikimokyklinio amžiaus vaikams „Mažytė istorija…“ autorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Kriaučiūnienė.

2007 m. laimėtas Šiaulių miesto Aplinkosaugos skyriaus projektas „Pasodinsiu aš daržely sodą“. Laimėtos lėšos – 500 Lt.

2006 m. laimėtas Šiaulių miesto Aplinkosaugos skyriaus projektas tęsinys „Prabilusių laikraščių planeta“ (tęstinis). Tikslas – panaudoti antrines žaliavas (laikraščius, kartoną, plastikinę tarą) vaikų meninės kompetencijos lavinimui ir suteikti kūrybos džiaugsmą. Laimėtos lėšos (535 Lt).

2005 m. laimėtas Šiaulių miesto Aplinkosaugos skyriaus projektas „Prabilusių laikraščių planeta“. Tikslas – antrines žaliavas (laikraščius) panaudoti meninėje – kūrybinėje vaikų veikloje, pramogose Laimėtos lėšos (467 Lt).

2004 m. projektas „Aktyvi kaimynystė: paklausių ir naujų galimybių bei paslaugų kraitė Pabalių, Šimšės, Zoknių bendruomenėje“. Tikslas – mikrorajono institucijų bendradarbiavimas ugdant mažuosius šimšiečius. Projekto lėšos (900 Lt).

2003 m. projektas „Gyvenkime sveikai, švariai, taupiai“. Tikslai – įtraukti mikrorajono gyventojus į aplinkosauginę veiklą, siekiant, kad ugdytinių tėvai įsijungtų į buitinių atliekų rūšiavimą; Formuoti vaikų darbinius įgūdžius: puoselėjant gėlynus, rūšiuojant buitines atliekas. Laimėto projekto finansavimas (900 Lt).

2003 m. projektas „Ateik pas mus, gal patiks“. Tikslas – integruoti vaikus į ikimokyklinę įstaigą iš socialiai remiamų šeimų. Laimėtos projekto lėšos (500 Lt).

2002 m. projektas ‚Pas močiutę augau, rūtelę dabojau…“. Tikslas – ugdyti vaikų tautiškumą, pasididžiavimą savo tėvyne. Laimėtos projekto lėšos (600 Lt).

Informacija atnaujinta — 2019/10/31 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ“

Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
mob. 8656 06207
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas „Swedbank”, AB
Banko kodas 73000

Steigėjas

Steigėjas

PROJEKTAI

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS