Teikiama pagalba

ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SALDUVĖ“ teikiama logopedo, socialinio pedagogo, judesio korekcijos specialisto pagalba įstaigą lankantiems vaikams.

Logopedas teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Dirbama su 3-6 metų amžiaus vaikais, turinčiais kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Specialistai stebi vaikų kalbą ir nustato kalbos sutrikimą bei jo priežastį. Įvertinant vaikų kalbą, bendradarbiaujama su Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Logopedas šalina arba sušvelnina kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus: kalbėjimo sutrikimus (įvairius fonetinius sutrikimus), kalbos sutrikimus (kalbos neišsivystymą – visos kalbos sistemos neišlavėjimą, apimantį fonetiką, leksiką ir gramatinę kalbos sandarą, fonologinius sutrikimus, sulėtėjusią kalbos raidą, mikčiojimą).

Socialinis pedagogas dirba su vaikais, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Socialinis pedagogas: 1) vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais prevencinį darbą pagal prevencines programas; 2) padeda tėvams (globėjams) ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų teikimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų poreikius, tėvų teises ir pareigas; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą; 3) bendradarbiauja su grupių mokytojais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką; 4) tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę; 5) kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą; 6) inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą; 7) inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą; 8) palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą; 9) atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 10) kartu su grupių mokytojais ir kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

———————————————————————————————-

ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE (toliau – Tarnyba) teikiama švietimo pagalba:

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas bei švietimo ir/ar specialiojo ugdymo skyrimas

Tarnyboje vertinami asmenys nuo 0 iki 21 metų, kurie gyvena Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir (arba) yra ugdomi Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigose, kurių steigėja yra Šiaulių savivaldybės taryba.
Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.
Įvertinimas atliekamas remiantis „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775.
Ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), atlikusi ikimokyklinio amžiaus mokinių (vaikų) specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, rekomenduoja atlikti išsamų įvertinimą Tarnyboje. VGK pateikia Tarnybai dokumentus:
– sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo Tarnyboje;
– VGK pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo;
– stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams);
– ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai;
– medicininių dokumentų išrašus, kitų specialistų pažymas arba kopijas (jei vaikas turi sveikatos problemų ar nustatytų raidos sutrikimų).
Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimą atlieka Tarnybos logopedas, esant reikalui – specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, vaikų neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų). Kompleksinį mokinių vertinimą atlieka Tarnybos specialistai: psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, esant reikalui – vaikų neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).
Atlikę vaiko gebėjimų įvertinimą, specialistai pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams išsamias išvadas apie mokinio gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus, programas ir reikalingą mokiniui pagalbą.

Psichologinės pagalbos vaikams teikimas

Individualios psichologo konsultacijos skirtos padėti šeimai suprasti vaikui kylančius sunkumus, numatyti reikalingos pagalbos kryptis ir, bendraujant su tėvais (globėjais, rūpintojais), tuos sunkumus spręsti.
Į psichologą individualioms konsultacijoms gali kreiptis:
– mokinys (vaikas) savarankiškai (nuo 16 m.), patirdamas emocinius, bendravimo, mokymosi sunkumus;
– mokinio – ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko – tėvai (globėjai, rūpintojai), norėdami atrasti efektyvesnius bendravimo su vaiku būdus, koreguoti jo netinkamo elgesio apraiškas, padėti įveikti krizines situacijas ir kt.;
– mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkas (jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas mokyklos vaiko gerovės komisijos narys), gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl psichologinio konsultavimo;
– Vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokykloje nesant psichologo.

Surdopedagoginės pagalbos vaikams teikimas

Surdopedagogas teikia specialiąją pedagoginę (surdopedagoginę) pagalbą ir korekciją ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairaus laipsnio klausos sutrikimus, taip pat kochlearinių implantų naudotojams, veda tarties, klausos lavinimo ir kalbos ugdymo pratybas.

Konsultacinės ir metodinės pagalbos ugdymo įstaigoms teikimas

– anoniminės atvejo analizės (dėl mokinių, patiriančių ugdymo(si), emocinius ar bendravimo sunkumus bei sunkumus, susijusius su vaiko netinkamu elgesiu);
– konsultacijos VGK nariams (dėl praktinių VGK veiklos aspektų bei veikloje kylančių sunkumų);
– edukaciniai renginiai (paskaitos, mokymai, seminarai);
– individualios specialistų (specialiųjų pedagogų, logopedų, psichologų, socialinio pedagogo, surdopedagogo) konsultacijos įstaigų švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, mokytojo padėjėjams, administracijai.

Psichologinės pagalbos teikimas įstaigų krizių valdyme

Tarnybos psichologų komanda padeda mokyklos VGK krizės mokykloje metu (psichologinių krizių mokykloje intervencija ir postvencija įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kitoms sudėtingoms, netikėtoms situacijoms). Tarnybos psichologų komanda padeda mokyklos bendruomenei išgyventi kilusių jausmų sumaištį, išreikšti visus su kriziniais išgyvenimais kilusius jausmus ir juos priimti. Padedama įveikti krizę ir grįžti į įprastą gyvenimo ir funkcionavimo lygį.

Informacija atnaujinta — 2024/01/29 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS