Teikiama pagalba

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams.

Lopšelyje-darželyje teikiama pagalba vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedės Gerda Visockytė, Monika Morkutė, dirba su 3-7 metų amžiaus vaikais, turinčiais kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Logopedės stebi vaikų kalbą ir nustato kalbos sutrikimą bei jo priežastį. Įvertinant vaikų kalbą, bendradarbiaujama su Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Logopedės šalina arba sušvelnina kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus: kalbėjimo sutrikimus (įvairius fonetinius sutrikimus), kalbos sutrikimus (kalbos neišsivystymą – visos kalbos sistemos neišlavėjimą, apimantį fonetiką, leksiką ir gramatinę kalbos sandarą, fonologinius sutrikimus, sulėtėjusią kalbos raidą, mikčiojimą).

Socialinė pedagogė Viktorija Drovosekova dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

– Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais prevencinį darbą (priklausomybė nuo alkoholio, narkotinės medžiagas, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo) prevencines programas.

– Padeda tėvams (globėjams) ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų teikimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą.

– Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.

– Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

– Tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.

– Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

– Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

– Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.

– Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

– Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

– Kartu su grupių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Informacija atnaujinta — 2019/10/31 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS