Informacija priešmokyklinių ugdymo grupių tėvams

GERBIAMI TĖVELIAI!

 

Jūsų vaikai  jau  paaugo  ir atėjo  laikas  pereiti  į priešmokyklinę grupę (nuo 2015-09-01, pateikus prašymą įstaigos Direktorei),  todėl  noriu pristatyti  dokumentą  kuris  reglamentuoja  priešmokyklinį  ugdymą.  Mes vadovaujamės,  „Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas“,  patvirtintu 2013 m.  lapkričio 21 d. Nr. V-1106, jis nurodo pagrindines nuostatus ir reikalavimus ugdant vaikus pagal Priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (toliau–Tvarkos aprašas) nustato bendruosius priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir finansavimą.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;

 

Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173  (Žin., 2005, Nr. 131-4747), bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.

 

 

Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su tėvais (globėjais) aptaria ir pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: mokymo sutarties šalys, ugdymo Programa, jos pradžios ir pabaigos laikas, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas.

 

Mokyklai ir tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą (jei vaikas negali atvykti į Mokyklą, nedelsiant turi informuoti Mokyklą).

 

Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

 

Plačiau susipažinti su dokumentu galima:  www.smm.lt

 

Informacija parengė:

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                                                             Gražina Kriaučiūnienė

Paieška svetainėje

Kontaktai

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SALDUVĖ“

Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas 190526428
Vilniaus g. 38D, 76253 Šiauliai
mob. 8656 06207
el. p. salduve@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
A. s. LT83 730001007568 9893
Bankas „Swedbank”, AB
Banko kodas 73000

Steigėjas

Steigėjas

PROJEKTAI

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“
Įstaigos kodas 190526428

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Vilniaus g. 38D, LT-76253 Šiauliai
Mob. 8 656 06207
El. p. salduve@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Salduvė“
NEĮGALIESIEMS